POZIV ZA REDOVNU IZBORNU SKUPŠTINU PSK SPARTAK, utorak 26.04.2022

Na osnovu Statuta Planinarskog sportskog kluba Spartak Subotica, član 34 i odluke sa 3. redovne

sednice Upravnog odbora od 14.04.2022. godine

S A Z I V A M

IZBORNU SKUPŠTINU PLANINARSKOG SPORTSKOG KLUBA SPARTAK

Skupština će se održati u utorak 26. aprila 2022. godine u svečanoj sali OŠ “Ivan Goran Kovačić”, Maksima Gorkog 29, Subotica sa početkom u 18:00 časova.

Registracija delegata je od 17.30 do 17.50 časova.

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine

2. Izbor radnih tela Skupštine

– Radno predsedništvo

– Verifikaciona komisija

– Izborna komisija

– Zapisničar

– Overači zapisnika

3. Izveštaj verifikacione komisije

4. Usvajanje predloženog Dnevnog reda

5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

6. Izveštaji o radu organa PSK Spartak

– Upravnog odbora

– Finansijki izveštaj za 2021 godinu

– Nadzornog odbora

– Veća časti

7. Diskusija o podnetim izveštajima

8. Usvajanje podnetih izveštaja

9. Usvaljanje izmene logotipa kluba

10. Usvaljanje izmene pečata

11. Usvaljanje predloga Upravnog odbora o formiranju komisije sportskih stručnjaka i imenovanje Načernika

12. Predlog izmene Statuta

13. Diskusija i usvajanje izmena Statuta

14. Predlog finansijkog plana za 2022 godinu

15. Diskusija i usvajanje finansijkog plana za 2022 godinu

16. Usvaljanje godišnjeg plana aktivnosti za 2022 godinu

17. Predlog novog sastava organa kluba

– Rukovodstvo

– Upravni odbor

– Nadzorni odbor

– Veće časti

18. Diskusija, glasanje i usvajanje novog sastava organa kluba

19. Razrešenje dosadašnjih organa kluba

20. Pozdravna reč novog predsednika kluba

21. Obeležavanje 20 godina postojanja kluba

22. Dodela priznanja

Predsednik

Planinarskog sportskog kluba Spartak Subotica

Calbert Karoly s.r

You may also like...