Redovna godišnja Skupština PSK “Spartak“, sreda 03.11.2021.

OBAVEŠTENJE

Redovna godišnja Skupština PSK“Spartak“ iz Subotice biće održana u sredu 03.11.2021.g.sa početkom od 19.30 sati u kancelariji kluba.

Prema Statutu kluba (član 30.) Skupštinu sačinjavaju delegati kluba sa pravom glasa koji su bili u evidenciji članova u prethodnoj godini.

Delegate kluba čine po 3 delegata iz svake aktivne komisije.

Punomoć delegatima daju predsednici komisija.

 

Dnevni red :

1. Otvaranje sednice Skupštine

2. Izbor radnih tela Skupštine

radno predsedništvo (3 člana)

verifikaciona komisija (2 člana )

zapisničar (1 član )

overavači zapisnika (2 člana)

3. Izveštaj verifikacione komisije

4. Usvajanje Dnevnog reda

5. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine

6. Izveštaji za 2020.g.

– izveštaj o radu PSK Spartak

– finansijki izveštaj za 2020.g.

– izveštaj Nadzornog odbora

– izveštaj Veća časti

7. finansijski plan za 2021.god. i kalendara aktivnosti za 2021.god.

8. predlog za imenovanje sekretara kluba, člana Veća časti

9. Dodela priznanja pojedincima za aktivnost u društvu

10 . Razno

You may also like...